آیین نامه و فرم های کارشناسی ارشد

آیین نامه کارشناسی ارشد
فرم 1  فرم پروپوزال 1
فرم 2  فرم پروپوزال 2
فرم 4  فرم سمینار 1
فرم 5  فرم سمینار 2
فرم 6  تعهدنامه هنگام انتخاب پروژه
فرم 7  فرم تقاضای دفاع از پایان نامه
فرم 8 فرم ارزشیابی پایان نامه - نسخه آموزش  یک عدد
فرم 9 فرم ارزشیابی پایان نامه - نسخه حسابداری  یک عدد
فرم10 فرم دفاع  یک عدد
فرم11 فرم صورتجلسه دفاع - مجوز دفاع  یک عدد
فرم12 فرم صورتجلسه دفاع      جهت درج در پایان نامه و ارائه به کتابخانه
فرم13 فرم نمره  به تعداد اعضای هیأت علمی حاضر در جلسه دفاع تکثیر شود
لازم به ذکر است فرم های 8 الی 13 جهت جلسه دفاع از پایان نامه الزامی است و دانشجو باید قبل از دفاع نسبت به تهیه آن ها اقدام نماید.
فرم14 فرم درخواست پرداخت پژوهانه و هزینه بلیط استاد مدعو    
فرم15  فرم تعهدنامه  جهت درج در پایان نامه
فرم16  فرم چکیده فارسی  بعد از جلسه دفاع به دفتر گروه تحویل گردد.
فرم17 فرم چکیده انگلیسی  بعد از جلسه دفاع به دفتر گروه تحویل گردد.
فرم18 دستورالعمل تدوین پایان نامه
فرم19 فرم بررسی اشکالات آموزشی