آیین نامه و فرم های کارشناسی ارشد

جدول زمانی امور آموزشی و پژوهشی کارشناسی ارشد
آیین نامه کارشناسی ارشد
فرم 1  1-فرم پروپوزال + 2-فرم کاربرگ شماره 2  هر دو فرم باید تکمیل شود.
فرم 2  فرم سمینار
فرم 3  تعهدنامه هنگام انتخاب پروژه
فرم 4  فرم تقاضای دفاع از پایان نامه
فرم 5 فرم ارزشیابی پایان نامه - نسخه آموزش  یک عدد
فرم 6 فرم ارزشیابی پایان نامه - نسخه حسابداری  یک عدد
فرم 7 فرم دفاع  یک عدد
فرم8 فرم صورتجلسه دفاع - مجوز دفاع  یک عدد
فرم9 فرم صورتجلسه دفاع      جهت درج در پایان نامه و ارائه به کتابخانه
فرم10 فرم نمره  به تعداد اعضای هیأت علمی حاضر در جلسه دفاع تکثیر شود
لازم به ذکر است فرم های 8 الی 13 جهت جلسه دفاع از پایان نامه الزامی است و دانشجو باید قبل از دفاع نسبت به تهیه آن ها اقدام نماید.
فرم11 فرم درخواست پرداخت پژوهانه و هزینه بلیط استاد مدعو    
فرم12  فرم تعهدنامه  جهت درج در پایان نامه
فرم13  فرم چکیده فارسی  بعد از جلسه دفاع به دفتر گروه تحویل گردد.
فرم14 فرم چکیده انگلیسی  بعد از جلسه دفاع به دفتر گروه تحویل گردد.
فرم15 دستورالعمل تدوین پایان نامه
فرم16 فرم درخواست اخذ و جایگزینی درس از گرایش های دیگر  فایل Word  فایل PDF