کارشناسان

سیده منصوره هاشمیان

سمت: مسئول دفتر گروه مهندسی شیمی

شماره تماس : 05138806123 - 05138816840

 


 

مهندس علیرضا بختیاری

سمت: کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی

شماره تماس : 05138806080

 


 

مهندس محمد حسین واحدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه کنترل فرآیند

شماره تماس : 05138806083

 


 

 سید محمد میرزابابائی مزرعه آخوند

سمت: تکنسین آزمایشگاه های کنترل فرآیند و عملیات واحد

شماره تماس : 05138806088