اطلاعیه جلسات دفاع از پایان نامه ارشد و دکتری

جلسه دفاع پايان نامه کارشناسي ارشد آقای علیرضا حیدری با عنوان "بررسی آزمایشگاهی استری کردن اسیدهای چرب آزاد به بیودیزل با استفاده از کاتالیست نانوساختار"  - زمان: روز یک شنبه مورخ 95/11/17ساعت 10:20 در محل اتاق 729 (راهروی سوم - طبقه سوم)