اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی 91

اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد دانشجویان ورودی 91

دانشجویان ورودی 91 که تنها درس فرآوری و انتقال گاز (1) را گذرانده اند باید دروس 1- مقدمه ای بر مهندسی مخازن و 2- انتقال و توزیع گاز را انتخاب نمایند و دانشجویانی که دروس فرآوری گاز (1) و (2) را گذرانده اند باید درس انتقال و توزیع گاز را اخذ نمایند.