کلاس های درس جناب آقای دکتر شاهسوند امروز یک شنبه مورخ 3 آبان ماه تشکیل نمی شود.

کلاس های درس جناب آقای دکتر اکبر شاهسوند امروز یک شنبه مورخ 3 آبان ماه تشکیل نمی شود.