پرداخت وام شرافتی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی اراکی

پرداخت وام به دانشجویان تحصیلات تکمیلی اراکی