اختصاص سالن پیلاتس مجموعه 22 بهمن به دانشجویان دختر تحصیلات تکمیلی مهندسی

به منظور افزایش شادابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی, با مساعدت مدیریت محترم تربیت بدنی دانشگاه, سلالن پیلاتس مجموعه 22 بهمن, روزهای دوشنبه ساعت 18 تا 19 به دانشجویان دختر تحصیلات تکمیلی مهندسی اختصاص داده شد.