تماس با گروه

تلفن : 38806123 - 051

نمابر : 38807186- 051

آدرس : مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

کدپستی : 9177948944

صندوق پستی : 1111-91775