استادان راهنما

دانشجويان ورودي 88

دکتر سيد مصطفي نوعي

دانشجويان ورودي 89

دکتر اکبر شاهسوند

دانشجويان ورودي 90

دکتر رضا قشلاقي

دانشجويان ورودي 91

دکتر نفيسه فرهاديان دکتر سيد حسين مظلومي

دانشجويان ورودي 92

دکتر احسان سلجوقي دکتر زهرا مقصود

دانشجويان ورودي 93

دکتر مجيد بني آدم دکتر رضا عارفي نيا

دانشجويان ورودي 94

دکتر حسينعلي اخلاقي اميري دکتر علي دشتي

دانشجويان ورودي 95

دکتر مرتضي مغربي دکتر الهام يساري

دانشجویان ورودی 96

رشته مهندسی شیمی: دکتر مجید پاکیزه

رشته مهندسی نفت: دکتر حسینعلی اخلاقی امیری

رشته مهندسی پلیمر: دکتر زهرا مقصود