مسؤولین گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

گرايش

نام مسؤول

صنايع غذايي

دکتر محمد­تقي حامد­موسويان

بيوتکنولوژي

دکتر محمود اخوان مهدوي

مهندسي پليمر

دکتر علی دشتی

فرآيندهاي جداسازي

دکتر احسان سلجوقی

طراحي فرآيند

دکتر مهدی کریمی

نانوفناوري

دکتر نفیسه فرهادیان

مدلسازي، شبيه ­سازي و کنترل

دکتر الهام یساری

فرآوري و انتقال گاز

دکتر اکبر شاهسوند