جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم فاطمه صداقت با عنوان : " تعيين تاريخ انقضاي شير با استفاده از شناساگر دما – زمان بر پايه ميکروبي" - چهارشنبه 29 شهریور ساعت 12کلاس D24
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم شادی کرمی زاده با عنوان : " بررسي اثر خشک کردن با بخار فوق داغ بر روي خصوصيات شيميايي و عملکردي آرد کدو حلوايي " - چهارشنبه 29 شهریور ساعت 14 کلاس D22
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای علی فرزانه با عنوان : " تهيه و مشخصه­يابي نانوساختارهاي گرافيتيک کربن نيتريد و گرافن دوپ شده با نيتروژن و ارزيابي عملکرد الکتروکاتاليزوري گرافن دوپ شده با نيتروژن در پيل­هاي سوختي الکلي با غشاي تبادلگر آنيون" - پنج شنبه 30 شهریور ساعت 10 اتاق 729
 جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حمیدرضا افشون با عنوان : " ساخت و تعیین مشخصات غشای شبکه مختلط Pebax/HNT به منظور بهبود جداسازی Co2/CH4 در حضور پروپان و بوتان" - پنج شنبه 30 شهریور ساعت 9 اتاق شورای گروه برق
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم لیلا هارون آبادی با عنوان : " " - چهارشنبه 29 شهریور ساعت 8 کلاس D21
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای رضا مرادی با عنوان : "مدلسازی ترمو دینامیکی حلالیت گاز کربن دی اکسید در محلول پناسیم کربنات داغ" - چهارشنبه 29 شهریور ساعت 10 کلاس D25
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم مهسا ناجی پور با عنوان : " بررسي تأثير خواص فيزيکي – مکانيکي و عوامل پخت بر مقاومت کاهش فشار ناگهاني گاز(RGD) الاستومر NBR" -دوشنبه 27 شهریور ساعت 13 کلاس D22
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای سینا یوسفی با عنوان : " مدلسازي سينتيکي بسپارش فاز مايع پلي پروپيلن با استفاده از کاتاليست هاي زيگلر – ناتا به روش ممان ها" - سه شنبه 28 شهریور ساعت 10 کلاس D22
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای مجید کریمی با عنوان : " بررسي تأثير ميدان الکتريکي بر چينش نانولوله هاي کربني پاششي" - سه شنبه 28 شهریور ساعت 12 کلاس A-35
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای محمد محمدحسن زاده با عنوان : " بررسی ساختار فیلم های نانولوله کربنی تشکیل شده به روش الکتروفورتیک " - روز چهارشنبه 29 شهریور 1396 ساعت 10 کلاس A-14
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای سید محمد سعید خاتمی با عنوان : " مدلسازی جامع سینتیکی تشکیل هیدرات های گازی با تأکید بر حل معادله موازنه جمعیت" - روز چهارشنبه 22 شهریور 1396 ساعت 11 کلاس A-34