جلسه دفاع از رساله دکتري آقاي وحيد محمودي با عنوان:"سنتز نانوساختارهاي هيبريدي اکسيد بيسموت با پايه کربني و بررسي خصوصيات کاتاليستي آن­ها­" - روز پنج­شنبه مورخ 96/12/10 ساعت 12 در محل اتاق 729 (C-317)
جلسه دفاع از پايان­ نامه کارشناسي­ ارشد آقاي مهدي صفري قله زو با عنوان: "مدلسازي و بهينه سازي رآکتور توليد دي متيل اتر" - روز دوشنبه مورخ 96/12/7 ساعت 12:30 در محل کلاسD-21
جلسه دفاع از رساله دکتري آقاي هادي روستا فيض ­آبادي با عنوان:"بررسي بازدارنده­ هاي سازگار با محيط زيست بر سينتيک تشکيل هيدرات گازي­" - روز چهار­شنبه مورخ 96/12/2 ساعت 14-10 در محل اتاق 729 (C-317)
جلسه دفاع از پايان­ نامه کارشناسي­ ارشد آقاي ابوالفضل سنجري با عنوان: "مدلسازي و شبيه­ سازي توليد دي متيل اتر در راکتور ميکروکانال" - روز دوشنبه مورخ 96/11/30 ساعت 12:30 در محل کلاسD21  
جلسه دفاع از پايان­ نامه کارشناسي ارشد آقاي عبدالمتين باشقره با عنوان: "سنتز و تعيين مشخصات نانوذرات MIL-101  و کاربرد آن در ساخت غشا و مطالعه خواص گاز تراوايي" - روز دوشنبه مورخ 96/11/30 ساعت 12 در محل کلاسA-33
جلسه دفاع از پايان­ نامه کارشناسي ارشد خانم زهره خدادادي با عنوان: "تعيين ژن­ هاي با بيان متفاوت در باکتري­ هاي اگزوالکترون در پيل­ هاي سوختي ميکروبي" - روز دوشنبه مورخ 96/11/30 ساعت 10 در محل کلاس D211
جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد خانم پريسا عدالتي با عنوان: "بهينه ­سازي فرآيند ترانس استريفيکاسيون مستقيم براي توليد بايوديزل ­" - روز يک­شنبه مورخ 96/11/29 ساعت 11:30 در محل کلاسA34
جلسه دفاع از پايان­ نامه کارشناسي ­ارشد آقاي شها­ب ­الدين سعيدي با عنوان: "بررسي و مطالعات آزمايشگاهي توليد گرافن با استفاده از سيال فوق بحراني CO2" - روز سه­ شنبه مورخ 96/11/24 ساعت 10 در محل سالن شوراي سابق گروه
جلسه دفاع از پايان­ نامه کارشناسي ­ارشد آقاي ميلاد پيري با عنوان: "بررسي تجربي رسوب­گذاري کربنات کلسيم بر سطح فلز کربن استيل و کاهش فرآيند رسوب­گذاري با استفاده از بازدارنده ­هاي سديم هگزا متافسفات و استات روي" - روز سه­ شنبه مورخ 96/11/24 ساعت 12:30 در محل کلاسA34  
جلسه دفاع از پايان ­نامه کارشناسي ارشد آقاي علي رضوي سرآسيا با عنوان: "مدلسازي و شبيه­ سازي فرايند تقطير مولکولي جهت تصفيه روغن­هاي کارکرده" - روز شنبه مورخ 96/10/2ساعت 14 کلاس B-37
 جلسه دفاع از پايان­ نامه کارشناسي ارشد آقاي علي افخمي­ راد با عنوان: "امکان سنجي استفاده از محلول­هاي ترکيبي آمين در واحد شيرين­سازي گاز طبيعي" - روز چهارشنبه مورخ 96/9/8 ساعت 12 در محل کلاس B22 
جلسه دفاع از پايان­ نامه کارشناسي ارشد آقاي سعيد طاهري با عنوان: "طراحي سيستم دارورساني هيدروژلي براي رهايش آهسته آلبومين" - روز چهارشنبه مورخ 96/8/24 ساعت 10 در محل سالن شورای گروه
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مرضيه هاشمی سالانقوچ با عنوان : " بررسي انتقال حرارت جوشش جرياني نانوسيال در نقطه شار حرارتي بحراني " - روز شنبه 29 مهرماه ساعت 10 اتاق 729
جلسه دفاع از پايان­ نامه کارشناسي­ ارشد آقاي محمد نصيرايي با عنوان: "جداسازي نمک کلسيم نيترات از محلول آبي توسط فرآيند تبلور تقطير غشايي- روز شنبه مورخ 96/7/22 ساعت 12 در محل کلاسA32
 جلسه دفاع از پايان­نامه کارشناسي ارشد آقاي امير شيرزادي با عنوان: "بهينه سازي فرآيند توليد بايوديزل از ريز جلبک در فتوبايورآکتور صفحه تخت"  - روز شنبه مورخ 96/7/22 ساعت 14 در محل کلاسB37
جلسه دفاع از پايان­نامه کارشناسي ارشد خانم فرانک افسر با عنوان: "تهيه آزمايشگاهي غشاي پلي کاپرولاکتون جهت کاربرد در فرآيند تراوش تبخيري" که در روز چهارشنبه مورخ 96/7/12ساعت 12 در محل کلاس B36  
جلسه دفاع از پايان­نامه کارشناسي ارشد خانم مريم شباني با عنوان: "سنتز کاتاليست ساپو – 34 با استفاده از مخلوط تمپليت ها و بررسي اثر تمپليت و دماي رآکتور بر عملکرد کاتاليست درواکنش MTO" که در روز شنبه مورخ 96/7/15 ساعت 12 در محل کلاس A32
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم فاطمه صداقت با عنوان : " تعيين تاريخ انقضاي شير با استفاده از شناساگر دما – زمان بر پايه ميکروبي" - چهارشنبه 29 شهریور ساعت 12کلاس D24
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم شادی کرمی زاده با عنوان : " بررسي اثر خشک کردن با بخار فوق داغ بر روي خصوصيات شيميايي و عملکردي آرد کدو حلوايي " - چهارشنبه 29 شهریور ساعت 14 کلاس D22
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای علی فرزانه با عنوان : " تهيه و مشخصه­يابي نانوساختارهاي گرافيتيک کربن نيتريد و گرافن دوپ شده با نيتروژن و ارزيابي عملکرد الکتروکاتاليزوري گرافن دوپ شده با نيتروژن در پيل­هاي سوختي الکلي با غشاي تبادلگر آنيون" - پنج شنبه 30 شهریور ساعت 10 اتاق 729
 جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حمیدرضا افشون با عنوان : " ساخت و تعیین مشخصات غشای شبکه مختلط Pebax/HNT به منظور بهبود جداسازی Co2/CH4 در حضور پروپان و بوتان" - پنج شنبه 30 شهریور ساعت 9 اتاق شورای گروه برق
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم لیلا هارون آبادی با عنوان : " " - چهارشنبه 29 شهریور ساعت 8 کلاس D21
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای رضا مرادی با عنوان : "مدلسازی ترمو دینامیکی حلالیت گاز کربن دی اکسید در محلول پناسیم کربنات داغ" - چهارشنبه 29 شهریور ساعت 10 کلاس D25
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم مهسا ناجی پور با عنوان : " بررسي تأثير خواص فيزيکي – مکانيکي و عوامل پخت بر مقاومت کاهش فشار ناگهاني گاز(RGD) الاستومر NBR" -دوشنبه 27 شهریور ساعت 13 کلاس D22
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای سینا یوسفی با عنوان : " مدلسازي سينتيکي بسپارش فاز مايع پلي پروپيلن با استفاده از کاتاليست هاي زيگلر – ناتا به روش ممان ها" - سه شنبه 28 شهریور ساعت 10 کلاس D22
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای مجید کریمی با عنوان : " بررسي تأثير ميدان الکتريکي بر چينش نانولوله هاي کربني پاششي" - سه شنبه 28 شهریور ساعت 12 کلاس A-35
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای محمد محمدحسن زاده با عنوان : " بررسی ساختار فیلم های نانولوله کربنی تشکیل شده به روش الکتروفورتیک " - روز چهارشنبه 29 شهریور 1396 ساعت 10 کلاس A-14
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای سید محمد سعید خاتمی با عنوان : " مدلسازی جامع سینتیکی تشکیل هیدرات های گازی با تأکید بر حل معادله موازنه جمعیت" - روز چهارشنبه 22 شهریور 1396 ساعت 11 کلاس A-34