اطلاعيه
قابل توجه دانشجويان کارشناسي مهندسي شيمي

        دانشجويان لازم است در رعايت پيشنيازي انتخاب دروس دقت کافي را بنمايند. انتخاب واحد کليه دانشجويان يک هفته پس از حذف و اضافه توسط استادان راهنما چک شده و در صورت عدم رعايت پيشنيازي ، دروس مربوطه حذف خواهند شد. در ضمن، با دانشجوياني که بدون مجوز کتبي استادان راهنما اقدام به اخذ دروس خارج از برنامه مدون و عدم پيشنيازي نمايند، برخورد خواهد گرديد. آخرين ترم بندي دروس در سايت گروه (che.um.ac.ir)  موجود مي باشد.

مدير گروه مهندسي شيمي