مصاحبه دکتری مهندسی شیمی 96

متقاضیان گرامی دوره دکتری مهندسی شیمی در سال 96

لطفا اطلاعات خواسته شده در فایل های زیر را به طور دقیق و کامل پر نموده و در اولین فرصت به ایمیل مربوطه ارسال فرمایید.
لطفا به نکات زیر توجه فرمائید:
1- از هر گونه تغییر در قالب بندی فرم و محتوای خانه های غیر مربوط خودداری کنید.
2- فرض بر صحت است و ذکر هر گونه اطلاعات نادرست منجر به عدم پذیرش داوطلب خواهد گردید.

توصیه نامه پیشنهادی

فرم اطلاعات متقاضیان

مدارک لازم