قابل توجه متقاضیان آزمون مصاحبه دکتری 96


1. تکمیل و ارسال فایل اکسل موجود در سایت الزامی است.

2.جلسات مصاحبه متقاضیان دکترای مهندسی شیمی در روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 ساعت 9 در کلاسهای طبقه سوم راهروی a دانشکده مهندسی (رویروی گروه مهندسی شیمی) برگزار خواهد شد.

3.حضور یک ساعت قبل از انجام مصاحبه در محل الزامی است.