دانشجويان موظف هستند دروس مربوط به هر ترم را مطابق چارت درسي انتخاب نمايند. در غير اينصورت گروه مسؤوليتي در قبال ارائه يا تداخل دروس در ترم­ هاي غيرمرتبط نخواهد داشت.

 گروه مهندسي شيمي