گروه مهندسی شیمی دارای آزمایشگاه های عمومی و تخصصی به شرح ذیل می باشد: