لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه مهندسي شيمي دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ( دکتر پروانه پردلی)
 2. شیمی تجزیه ( دکتر )
 3. آزمایشگاه شیمی تجزیه ( دکتر فاطمه بوسعیدی)
 4. آزمایشگاه شیمی تجزیه ( دکتر عباس آبدار)
 5. آزمایشگاه شیمی تجزیه ( دکتر محمدحسن سورگی)
 6. شیمی عمومی مهندسی شیمی ( دکتر علی نخعی پور)
 7. شیمی عمومی مهندسی شیمی ( دکتر فاطمه موسوی بایگی)
 8. برنامه نویسی کامپیوتر ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 9. برنامه نویسی کامپیوتر ( دکتر بیژن حجازی)
 10. محاسبات عددی ( دکتر سیدحسین مظلومی)
 11. محاسبات عددی ( دکتر سیدحسین مظلومی)
 12. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 13. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 14. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 15. آزمایشگاه شیمی آلی ( دکتر مژگان اشرفی)
 16. آزمایشگاه شیمی آلی ( دکتر مژگان اشرفی)
 17. آزمایشگاه شیمی آلی ( دکتر کامران پورقاسم لامعی)
 18. آزمایشگاه شیمی آلی ( دکتر آرزو محمدی نژاد)
 19. استاتیک و مقاومت مصالح ( دکتر مهران کدخدایان)
 20. استاتیک و مقاومت مصالح ( دکتر )
 21. استاتیک و مقاومت مصالح ( دکتر )
 22. شیمی آلی ( دکتر علی شیری)
 23. ریاضیات مهندسی ( دکتر مجید بنی ادم)
 24. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 25. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 26. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 27. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 28. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 29. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر بیژن حجازی)
 30. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر بیژن حجازی)
 31. آزمایشگاه مکانیک سیالات ( دکتر علیرضا تیمورتاش)
 32. آزمایشگاه مکانیک سیالات ( دکتر احسان سوختانلو)
 33. آزمایشگاه مکانیک سیالات ( دکتر علی کیانی فر)
 34. آزمایشگاه مکانیک سیالات ( دکتر علی کیانی فر)
 35. سینتیک و طرح رآکتور ( دکتر علی احمدپور)
 36. انتقال جرم ( دکتر اکبر شاهسوند)
 37. کاربردریاضیات درمهندسی شیمی ( دکتر محمود اخوان مهدوی)
 38. کاربردریاضیات درمهندسی شیمی ( دکتر )
 39. آزمایشگاه انتقال حرارت ( دکتر علی اسماعیلی)
 40. آزمایشگاه انتقال حرارت ( دکتر علی اسماعیلی)
 41. آزمایشگاه انتقال حرارت ( دکتر سیدعلی ناقدی فر)
 42. آزمایشگاه انتقال حرارت ( دکتر محمدباقر آیانی)
 43. عملیات واحد -1 ( دکتر مجید پاکیزه)
 44. عملیات واحد -1 ( دکتر )
 45. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر وحید زینلی)
 46. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر آزاده شیرافکن)
 47. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر شیرین کیانی)
 48. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر علی فرزانه)
 49. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر حجت بنازاده)
 50. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر شیرین کیانی)
 51. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر علی فرزانه)
 52. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر شیرین کیانی)
 53. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر علی فرزانه)
 54. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر وحید زینلی)
 55. عملیات واحد -2 ( دکتر مجید پاکیزه)
 56. عملیات واحد -2 ( دکتر احسان سلجوقی)
 57. عملیات واحد -2 ( دکتر )
 58. طرح و اقتصاد ( دکتر مهدی پناهی)
 59. شیمی فیزیک ( دکتر فاطمه موسوی بایگی)
 60. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 61. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 62. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 63. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 64. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 65. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 66. موازنه جرم و انرژی ( دکتر مهدی کریمی)
 67. انتقال حرارت -1 ( دکتر سیدمصطفی نوعی باغبان)
 68. انتقال حرارت -2 ( دکتر نفیسه فرهادیان)
 69. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 70. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 71. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 72. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 73. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 74. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 75. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 76. آشنایی بامهندسی شیمی ( دکتر مرتضی مغربی)
 77. آشنایی بامهندسی شیمی ( دکتر بیژن حجازی)
 78. مکانیک سیالات -1 ( دکتر حسینعلی اخلاقی امیری)
 79. مکانیک سیالات -1 ( دکتر مهدی پناهی)
 80. مکانیک سیالات -2 ( دکتر جواد سرگلزائی)
 81. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر مریم پهلوان)
 82. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر سیدحیدر رجایی شوشتری)
 83. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر سیدحیدر رجایی شوشتری)
 84. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر سیدحیدر رجایی شوشتری)
 85. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر مریم پهلوان)
 86. کنترل فرآیند -1 ( دکتر الهام یساری)
 87. کنترل فرآیند -1 ( دکتر )
 88. کنترل فرآیند -2 ( دکتر محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی)
 89. میکروبیولوژی عمومی ( دکتر بهار شهنواز)
 90. انتقال وتوزیع گاز ( دکتر )
 91. انتقال وتوزیع گاز ( دکتر )
 92. مقدمات مهندسی نفت ( دکتر علی دشتی)
 93. فرآیندهای پالایش ( دکتر )
 94. فرایندهای پتروشیمی ( دکتر محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی)
 95. فرایندهای پتروشیمی ( دکتر )
 96. ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 ( دکتر رضا عارفی نیا)
 97. ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 ( دکتر مهدی پورافشاری چنار)
 98. ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 ( دکتر رضا قشلاقی)
 99. ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 ( دکتر )
 100. کارآموزی ( دکتر )
 101. پروژه ( دکتر )
 102. مبانی مهندسی پلیمر ( دکتر زهرا مقصود)
 103. خوردگی ( دکتر )
 104. مهندسی محیط زیست ( دکتر سیدمحمود موسوی)
 105. مهندسی احتراق ( دکتر مهدی کریمی)
 106. مهندسی احتراق ( دکتر )
 107. مقدمه ای بر مهندسی مخازن ( دکتر بابک امین شهیدی)
 108. مهندسی بیوشیمی ( دکتر )