لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه مهندسي شيمي دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. شیمی تجزیه ( دکتر طاهره حیدری)
 2. آزمایشگاه شیمی تجزیه ( دکتر فاطمه بوسعیدی)
 3. آزمایشگاه شیمی تجزیه ( دکتر بهجت دیمی نیت)
 4. آزمایشگاه شیمی تجزیه ( دکتر بهجت دیمی نیت)
 5. نقشه کشی صنعتی -1 ( دکتر هاشم شاهوار)
 6. نقشه کشی صنعتی -1 ( دکتر هاشم شاهوار)
 7. نقشه کشی صنعتی -1 ( دکتر ریحانه اکبری)
 8. نقشه کشی صنعتی -1 ( دکتر هاشم شاهوار)
 9. نقشه کشی صنعتی -1 ( دکتر مصطفی قناد)
 10. نقشه کشی صنعتی -1 ( دکتر محمدهادی امینی)
 11. برنامه نویسی کامپیوتر ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 12. برنامه نویسی کامپیوتر ( دکتر سیدحیدر رجایی شوشتری)
 13. محاسبات عددی ( دکتر سیدحسین مظلومی)
 14. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 15. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 16. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 17. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 18. آزمایشگاه شیمی آلی ( دکتر تکتم افروغ)
 19. آزمایشگاه شیمی آلی ( دکتر آرزو محمدی نژاد)
 20. استاتیک و مقاومت مصالح ( دکتر مهران کدخدایان)
 21. استاتیک و مقاومت مصالح ( دکتر مجتبی ایزدی)
 22. استاتیک و مقاومت مصالح ( دکتر عارف افشارفرد)
 23. شیمی آلی ( دکتر علی شیری)
 24. شیمی آلی ( دکتر عباسعلی اسماعیلی)
 25. شیمی آلی ( دکتر علی شیری)
 26. ریاضیات مهندسی ( دکتر مجید بنی ادم)
 27. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 28. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 29. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 30. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 31. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 32. آزمایشگاه مکانیک سیالات ( دکتر احمد صابری)
 33. آزمایشگاه مکانیک سیالات ( دکتر احسان سوختانلو)
 34. آزمایشگاه مکانیک سیالات ( دکتر علی کیانی فر)
 35. سینتیک و طرح رآکتور ( دکتر علی احمدپور)
 36. سینتیک و طرح رآکتور ( دکتر سیدمصطفی نوعی باغبان)
 37. انتقال جرم ( دکتر اکبر شاهسوند)
 38. کاربردریاضیات درمهندسی شیمی ( دکتر الهام یساری)
 39. ترمودینامیک -1 ( دکتر بابک امین شهیدی)
 40. ترمودینامیک -1 ( دکتر بابک امین شهیدی)
 41. ترمودینامیک -2 ( دکتر رضا قشلاقی)
 42. ترمودینامیک -2 ( دکتر رضا عارفی نیا)
 43. ترمودینامیک -2 ( دکتر )
 44. آزمایشگاه انتقال حرارت ( دکتر سیدعلی ناقدی فر)
 45. آزمایشگاه انتقال حرارت ( دکتر علی اسماعیلی)
 46. آزمایشگاه انتقال حرارت ( دکتر سیدمحمد وحید حسینی)
 47. آزمایشگاه انتقال حرارت ( دکتر محمدباقر آیانی)
 48. عملیات واحد -1 ( دکتر سیدمحمود موسوی)
 49. عملیات واحد -1 ( دکتر مجید پاکیزه)
 50. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر وحید زینلی)
 51. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر وحید زینلی)
 52. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر حجت بنازاده)
 53. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر حجت بنازاده)
 54. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر علی فرزانه)
 55. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر علی فرزانه)
 56. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر حجت بنازاده)
 57. عملیات واحد -2 ( دکتر مجید پاکیزه)
 58. عملیات واحد -2 ( دکتر مجید پاکیزه)
 59. طرح و اقتصاد ( دکتر زهرا مقصود)
 60. شیمی فیزیک ( دکتر علی نخعی پور)
 61. شیمی فیزیک ( دکتر علی نخعی پور)
 62. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 63. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 64. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 65. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 66. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 67. موازنه جرم و انرژی ( دکتر اکبر شاهسوند)
 68. موازنه جرم و انرژی ( دکتر احسان سلجوقی)
 69. انتقال حرارت -1 ( دکتر سیدمصطفی نوعی باغبان)
 70. انتقال حرارت -2 ( دکتر نفیسه فرهادیان)
 71. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 72. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 73. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 74. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر احمد فنائی شیخ الاسلامی)
 75. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 76. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 77. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 78. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 79. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 80. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 81. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 82. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 83. مکانیک سیالات -1 ( دکتر جواد سرگلزائی)
 84. مکانیک سیالات -2 ( دکتر حسینعلی اخلاقی امیری)
 85. مکانیک سیالات -2 ( دکتر حسینعلی اخلاقی امیری)
 86. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر سیدحیدر رجایی شوشتری)
 87. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر اسماعیل مرادیان باجگیران)
 88. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر سیدحیدر رجایی شوشتری)
 89. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر مریم پهلوان)
 90. کنترل فرآیند -1 ( دکتر مهدی پناهی)
 91. کنترل فرآیند -2 ( دکتر محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی)
 92. کنترل فرآیند -2 ( دکتر محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی)
 93. بیوشیمی عمومی ( دکتر احمد آسوده)
 94. انتقال وتوزیع گاز ( دکتر مرتضی مغربی)
 95. فرآیندهای پالایش ( دکتر علی دشتی)
 96. فرایندهای پتروشیمی ( دکتر علی دشتی)
 97. کارآموزی ( دکتر )
 98. پروژه ( دکتر )
 99. مبانی مهندسی پلیمر ( دکتر زهرا مقصود)
 100. خوردگی ( دکتر رضا عارفی نیا)
 101. خوردگی ( دکتر رضا عارفی نیا)
 102. مهندسی محیط زیست ( دکتر سیدمحمود موسوی)
 103. مهندسی احتراق ( دکتر محمد مقیمان)
 104. فرایند های صنایع گاز ( دکتر سیدحسین مظلومی)
 105. مهندسی بیوشیمی ( دکتر محمود اخوان مهدوی)
 106. مهندسی بیوشیمی ( دکتر محمود اخوان مهدوی)