• کارشناسی ( جاری: 434)
  • مهندسی شیمی ( جاری: 354)
  • مهندسی نفت ( جاری: 53)
  • مهندسی پلیمر ( جاری: 27)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 208)
  • مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی ( جاری: 57)
  • مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی ( جاری: 11)
  • مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز ( جاری: 20)
  • مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی ( جاری: 3)
  • مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی ( جاری: 1)
  • مهندسی شیمی - پلیمر ( جاری: 2)
  • مهندسی شیمی - پلیمر(آموزش محور) ( جاری: 2)
  • مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل ( جاری: 16)
  • مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری ( جاری: 28)
  • مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند ( جاری: 25)
  • مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی ( جاری: 14)
  • مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی ( جاری: 6)
  • مهندسی شیمی گرایش پلیمر ( جاری: 23)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 73)
  • مهندسی شیمی ( جاری: 46)
  • مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی ( جاری: 27)