• کارشناسی ( جاری: 525)
  • مهندسی شیمی ( جاری: 361)
  • مهندسی نفت ( جاری: 95)
  • مهندسی پلیمر ( جاری: 69)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 254)
  • مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی ( جاری: 72)
  • مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی ( جاری: 18)
  • مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز ( جاری: 29)
  • مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی ( جاری: 3)
  • مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند ( جاری: 1)
  • مهندسی شیمی - پلیمر ( جاری: 14)
  • مهندسی شیمی - پلیمر(آموزش محور) ( جاری: 2)
  • مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند(آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل ( جاری: 20)
  • مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری ( جاری: 20)
  • مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند ( جاری: 29)
  • مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی ( جاری: 20)
  • مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی ( جاری: 3)
  • مهندسی شیمی گرایش پلیمر ( جاری: 21)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 76)
  • مهندسی شیمی ( جاری: 49)
  • مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی ( جاری: 27)