• کارشناسی ( جاری: 425)
  • مهندسی شیمی ( جاری: 370)
  • مهندسی نفت ( جاری: 41)
  • مهندسی پلیمر ( جاری: 14)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 257)
  • مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی ( جاری: 61)
  • مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی ( جاری: 16)
  • مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز ( جاری: 24)
  • مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی ( جاری: 11)
  • مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند ( جاری: 7)
  • مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی ( جاری: 5)
  • مهندسی شیمی - پلیمر ( جاری: 9)
  • مهندسی نفت ( جاری: 1)
  • مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل ( جاری: 17)
  • مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری ( جاری: 29)
  • مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند ( جاری: 28)
  • مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی ( جاری: 16)
  • مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی ( جاری: 6)
  • مهندسی شیمی گرایش پلیمر ( جاری: 27)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 79)
  • مهندسی شیمی ( جاری: 50)
  • مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی ( جاری: 29)