برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ali Ahmadpour) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Special seperation methods(3.00),(کلاس A-34),begin from odd Kinetics and Reactor Design(4.00),(کلاس A-34),begin from odd Nanostructured Absorbents(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
یکشنبه
دوشنبه Kinetics and Reactor Design(4.00),(کلاس A-34),begin from odd
سه شنبه Nanostructured Absorbents(3.00),(کلاس A-34),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه