برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ali Ahmadpour) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Kinetics and Reactor Design(4.00),(کلاس A-35),begin from even Advanced Separations in Food Industries(3.00),(کلاس A-34),begin from odd
یکشنبه Advanced Separations in Food Industries(3.00),(کلاس A-35),begin from odd Characteristics and production methods of nanomaterials(3.00),(کلاس A-34),begin from odd
دوشنبه Kinetics and Reactor Design(4.00),(کلاس A-35),begin from odd
سه شنبه Characteristics and production methods of nanomaterials(3.00),(کلاس A-34),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه