برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Ali Fanaei Shykholeslami) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Advanced process control(3.00),(کلاس B-25),begin from odd
یکشنبه
دوشنبه computer Aided control Systems Design(3.00),(کلاس A-32),begin from odd Advanced process control(3.00),(کلاس C-13),begin from odd
سه شنبه Process control - II(2.00),(کلاس A-14),begin from odd
چهارشنبه Process control - II(2.00),(کلاس A-34),begin from odd computer Aided control Systems Design(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
پنج شنبه