برنامه ی درسی هفتگی استاد (Majid Baniadam) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Engineering Mathematics(3.00),(کلاس A-35),begin from even
یکشنبه Advanced Engineering Mathematics(3.00),(کلاس A-34),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Advanced Engineering Mathematics(3.00),(کلاس A-31),begin from odd
چهارشنبه Engineering Mathematics(3.00),(کلاس A-36),begin from odd
پنج شنبه