برنامه ی درسی هفتگی استاد (Nafishe Farhadian) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Heat Transfer - II(3.00),(کلاس A-35),begin from odd
دوشنبه process integration(3.00),(کلاس A-34),begin from odd
سه شنبه process integration(3.00),(کلاس A-31),begin from odd Heat Transfer - II(3.00),(کلاس A-35),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه