برنامه ی درسی هفتگی استاد (Nafishe Farhadian) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Heat Transfer - II(3.00),(کلاس A-35),begin from even
دوشنبه Nano-computing(3.00),(کلاس A-32),begin from odd
سه شنبه Heat Transfer - II(3.00),(کلاس A-33),begin from odd Nano-computing(3.00),(کلاس A-31),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه