برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyed Hossein Mazloumi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Gas Compression Transmission and Distribution(3.00),(کلاس A-33),begin from odd Gas Compression Transmission and Distribution(3.00),(کلاس C-36),begin from odd Numerical Analysis(2.00),(کلاس A-36),begin from even
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه Numerical Analysis(2.00),(کلاس A-36),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه