برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyed Hossein Mazloumi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Advanced Thermodynamics(3.00),(کلاس A-33),begin from odd Advanced Thermodynamics(3.00),(کلاس A-35),begin from odd
یکشنبه Advanced Thermodynamics(3.00),(کلاس B-11),begin from odd
دوشنبه Advanced Thermodynamics(3.00),(کلاس A-34),begin from odd Process gas industry(3.00),(کلاس A-31),begin from odd
سه شنبه Numerical Analysis(2.00),(کلاس A-34),begin from odd
چهارشنبه Process gas industry(3.00),(کلاس A-31),begin from odd
پنج شنبه