برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ali Dashti) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Introdction to Petrolenm Engineering(3.00),(کلاس A-32),begin from even
یکشنبه polymerization process Engineering(3.00),(کلاس A-31),begin from even
دوشنبه Introdction to Petrolenm Engineering(3.00),(کلاس A-36),begin from odd
سه شنبه polymerization process Engineering(3.00),(کلاس A-32),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه