برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ali Dashti) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Petrochemical Processes(3.00),(),begin from even Advanced nomerical analysis(3.00),(کلاس B-21),begin from odd Refining Processes(3.00),(کلاس A-31),begin from odd
یکشنبه Engineering properties of polymers(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
دوشنبه Advanced nomerical analysis(3.00),(کلاس C-13),begin from odd Advanced nomerical analysis(3.00),(کلاس C-34),begin from odd Engineering properties of polymers(3.00),(کلاس A-32),begin from even
سه شنبه Refining Processes(3.00),(کلاس A-35),begin from odd Advanced nomerical analysis(3.00),(کلاس A-35),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه