برنامه ی درسی هفتگی استاد (Reza Arefinia) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Corrosion(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
یکشنبه Thermodynamics of Chemical Eng. II(3.00),(کلاس A-32),begin from odd Forming polymers process(3.00),(کلاس A-31),begin from even
دوشنبه Corrosion(3.00),(کلاس A-32),begin from odd
سه شنبه Forming polymers process(3.00),(کلاس A-31),begin from odd
چهارشنبه Thermodynamics of Chemical Eng. II(3.00),(کلاس A-32),begin from even Corrosion(3.00),(کلاس A-32),begin from odd
پنج شنبه