برنامه ی درسی هفتگی استاد (Reza Arefinia) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Chemical Engineering Thermodynamics 1(3.00),(کلاس A-36),begin from even
یکشنبه Reinforced plastics(3.00),(کلاس A-35),begin from even
دوشنبه
سه شنبه Reinforced plastics(3.00),(کلاس A-31),begin from odd Chemical Engineering Thermodynamics 1(3.00),(کلاس A-36),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه