برنامه ی درسی هفتگی استاد (REZA Gheshlaghi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Chemical Engineering Thermodynamics 2(3.00),(کلاس A-33),begin from even Statistics For Engineering Processes(3.00),(کلاس C-36),begin from odd Statistics For Engineering Processes(3.00),(کلاس A-34),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه Statistics For Engineering Processes(3.00),(کلاس A-33),begin from odd Chemical Engineering Thermodynamics 2(3.00),(کلاس A-34),begin from even
پنج شنبه