برنامه ی درسی هفتگی استاد (REZA GHeshlaghi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Bioreactor Design(3.00),(کلاس A-31),begin from odd Thermodynamics of Chemical Eng. II(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه Bioreactor Design(3.00),(کلاس A-32),begin from odd Thermodynamics of Chemical Eng. II(3.00),(کلاس A-34),begin from odd
پنج شنبه