برنامه ی درسی هفتگی استاد (Majid Pakizeh) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Unit Operation - I(3.00),(کلاس A-31),begin from even
یکشنبه Advanced Thermodynamics(3.00),(کلاس A-36),begin from odd Unit Operation - II(3.00),(کلاس A-31),begin from even
دوشنبه Unit Operation - I(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
سه شنبه Unit Operation - II(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
چهارشنبه Advanced Thermodynamics(3.00),(کلاس A-31),begin from odd
پنج شنبه