برنامه ی درسی هفتگی استاد (Majid Pakizeh) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Unit Operation - II(3.00),(),begin from even Unit Operation - I(3.00),(کلاس A-34),begin from odd Advanced Mass Transfer(3.00),(کلاس A-31),begin from odd
یکشنبه Unit Operation - II(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
دوشنبه Advanced Mass Transfer(3.00),(کلاس D-26),begin from odd
سه شنبه Unit Operation - II(3.00),(کلاس A-35),begin from odd
چهارشنبه Unit Operation - I(3.00),(کلاس A-35),begin from odd
پنج شنبه