برنامه ی درسی هفتگی استاد (Javad Sargolzaei) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Transport Phenomena(3.00),(کلاس A-32),begin from odd
یکشنبه
دوشنبه Transport Phenomena(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه Fluid Mechanics - II(2.00),(کلاس A-31),begin from even
پنج شنبه