برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ehsan Saljoughi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Unit Operation - II(3.00),(کلاس A-31),begin from even Nanofiltration(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Nanofiltration(3.00),(کلاس A-34),begin from odd Unit Operation - II(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه