1. اخبار
31 مرداد 1400
2016-11-15-08-09-02قابل توجه دانشجويان کارشناسی مهندسی شيمی، پليمر و نفت        کلیه دانشجویان کارشناسی باید در انتخاب دروس، رعایت پیشنیازی و...
30 مرداد 1400
2021-02-18-14-12-32قابل توجه دانشجويان عزيز مقطع کارشناسی توجه 1: تبديل پيشنيازی به همنيازی توسط اساتيد راهنما فقط در سه حالت امکان پذير است: الف) تعداد کل واحدهای قابل اخذ...
30 مرداد 1400
2020-12-22-17-22-49آخرین ترم بندی دروس کارشناسی مهندسی شيمی، پلیمر و نفت بصورت زیر است: 1- کارشناسی مهندسی شیمی 2- کارشناسی مهندسی پلیمر 3- کارشناسی مهندسی...
20 مرداد 1400
2021-05-04-10-40-16هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در 18 تا 20 آبان ماه سال 1400 به صورت مشترک توسط انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه فردوسی مشهد- گروه مهندسی شيمی...