برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mehdi Panahi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه
دوشنبه Plant Design and Economics(3.00),(کلاس A-34),begin from even Fluid Mechanics - I(3.00),(کلاس A-31),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Fluid Mechanics - I(3.00),(کلاس A-33),begin from odd Plant Design and Economics(3.00),(کلاس A-35),begin from odd
پنج شنبه