برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hossein Ali Akhlaghi Amiri) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Introduction to Petroleum Engineering(2.00),(کلاس A-31),begin from odd
دوشنبه Advanced Fluid Mechanics(3.00),(کلاس A-31),begin from odd Fluid Mechanics - I(3.00),(کلاس A-32),begin from even
سه شنبه Advanced Fluid Mechanics(3.00),(کلاس A-32),begin from odd
چهارشنبه Introduction to Petroleum Engineering(2.00),(کلاس A-36),begin from odd Fluid Mechanics - I(3.00),(کلاس A-36),begin from odd
پنج شنبه