برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hossein Ali Akhlaghi Amiri) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Gas Reservoir Engineering(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
یکشنبه Fluid Mechanics - II(2.00),(کلاس A-32),begin from odd
دوشنبه Gas Reservoir Engineering(3.00),(),begin from odd
سه شنبه Fluid Mechanics - II(2.00),(کلاس D-24),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه