برنامه ی درسی هفتگی استاد (Akbar Shahsavand) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Advanced nomerical analysis(3.00),(کلاس A-35),begin from odd
یکشنبه Advanced nomerical analysis(3.00),(کلاس A-33),begin from odd Mass Transfer(3.00),(کلاس A-32),begin from even
دوشنبه
سه شنبه Advanced nomerical analysis(3.00),(کلاس A-35),begin from odd Mass Transfer(3.00),(کلاس A-32),begin from odd Advanced nomerical analysis(3.00),(کلاس A-35),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه