برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mahdi Pourafshari Chenar) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Chemical Engineering Thermodynamics 1(3.00),(کلاس A-33),begin from even
یکشنبه
دوشنبه Mathematics Application & food enginering(3.00),(کلاس 57),begin from odd
سه شنبه Mathematics Application & food enginering(3.00),(کلاس 58),begin from even Chemical Engineering Thermodynamics 1(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه