برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mahdi Pourafshari Chenar) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Optimization(3.00),(کلاس A-33),begin from odd Transport Phenomena(3.00),(کلاس A-34),begin from odd
دوشنبه Transport Phenomena(3.00),(کلاس A-33),begin from odd
سه شنبه Optimization(3.00),(کلاس A-31),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه